Formacja

Zadaniem kierowników formacji jest rozpoznawanie i potwierdzanie w imieniu Zgromadzenia, czy rzeczywiście kandydat ma powołanie do naszej wspólnoty. Dzieje się tak na trzech etapach.

1. Postulat

Pierwszy to postulat. Trwa od dwóch miesięcy (kandydaci do kapłaństwa) do roku (kandydaci na braci zakonnych). Jego celem jest przygotowanie do życia w nowicjacie. W tym czasie kandydaci poznają się nawzajem i jednocześnie przełożeni oceniają czy są oni zdolni do życia wspólnotowego.

2. Nowicjat

W nowicjacie, który jest drugim etapem formacji podstawowej, rozpoczyna się życie zakonne. Nowicjusze nie składają jeszcze ślubów i nie noszą sutanny przewiązanej sznurem, ale pod okiem mistrza i socjusza, uczą się żyć tak, jak każdy zmartwychwstaniec.

3. Alumnat i Juniorat

Trzeci okres formacji podstawowej jest ukierunkowany ku pełnej przynależności do Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Kandydat, po pierwszych ślubach, przygotowuje się do swojej przyszłej posługi jako kapłan w alumnacie podczas studiów filozoficzno-teologicznych trwających sześć lat. Natomiast bracia zakonni przygotowują się do złożenia ślubów wieczystych przez minimum trzy lata podczas tzw. junioratu.

Po podjęciu decyzji, kiedy ma się do czynienia z jakąkolwiek zinstytucjonalizowaną wspólnotą, potrzeba zebrać odpowiednie dokumenty (Dla Kandydatów).

 

Komentowanie jest wyłączone.