Wprowadzenie w posługę lektora

BIBLIA NIE JEST ZAMKNIĘTĄ KSIĘGĄ, ROŚNIE WRAZ Z TYM, KTÓRY JĄ CZYTA (św. Grzegorz Wielki)

Dzisiaj w naszym kościele seminaryjnym Emaus Ojciec Prowincjał Krzysztof Swół CR wprowadził w posługę lektora kleryka Szymona Zaniewskiego CR. To jeden z etapów w formacji do kapłaństwa. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Benedykta XVI, który w Adhortacji „Verbum Domini” poświęconej Słowu Bożemu w odniesieniu do kandydatów do kapłaństwa napisał:

  „Synod szczególnie zaznaczył decydującą rolę słowa Bożego w życiu duchowym kandydatów do kapłaństwa służebnego: „kandydaci do kapłaństwa powinni uczyć się miłować słowo Boże. Niech więc Pismo święte będzie duszą ich formacji teologicznej, przy czym trzeba zwrócić uwagę na nieodzowne wzajemne powiązania między egzegezą, teologią, duchowością i misją”.[273] Przygotowujący się do kapłaństwa służebnego winni pogłębiać osobistą więź ze słowem Bożym, szczególnie w lectio divina, ponieważ przez taką więź umacnia się samo powołanie: w świetle i w mocy słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie, pójść za nim i wypełnić swoją misję, wzbudzając w sercu myśli Boże, tak by wiara, jako odpowiedź na Słowo, stała się nowym kryterium osądu i oceny ludzi i rzeczy, wydarzeń i problemów.

To pielęgnowanie modlitewnego czytania Pisma świętego nie powinno w żadnym wypadku być oddzielane od wymaganego w czasie formacji studium egzegetycznego. Synod zalecił, aby konkretnie pomagano seminarzystom w dostrzeganiu związku między studium biblijnym i modlitwą za pomocą Pisma świętego. Studiowanie Pisma powinno pogłębiać świadomość tajemnicy Objawienia Bożego i pobudzać do dawania modlitewnej odpowiedzi Panu, który mówi. Z drugiej strony również autentyczne życie modlitewne sprawia, że w duszy kandydata wzrasta pragnienie coraz głębszego poznawania Boga, który objawił się w swoim Słowie jako nieskończona miłość. Dlatego należy dołożyć wielkich starań, aby w życiu seminarzystów rozwijała się ta wzajemna relacja między studium i modlitwą. Aby osiągnąć ten cel należy wdrażać kandydatów do studium Pisma świętego metodami sprzyjającymi integralnemu podejściu.”

Bratu Szymonowi życzymy, aby jak uczniowie idący do Emaus poznał moc Słowa Bożego i niósł je wszystkim, których spotka na drodze powołania.

Komentowanie jest wyłączone.